Psy-Motion


Vergoeding vanaf 18 jaar

Verwijzing en vergoeding

De behandeling binnen mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Praktijk Psy-Motion heeft voor het jaar 2023 met alle  zorgverzekeraars een contract afgesloten.
In dat geval krijgt u uw behandeling volledig vergoed, minus het resterende deel van uw Eigen Risico.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding volgens de zorgverzekeringswet dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor GBGGZ
 • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek
 • In de verwijsbrief dient naast de normale gangbare gegevens te staan:
  • Dat het om de verwijzing naar de basis generalistische GGZ gaat (GBGGZ)
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis (de huisarts noemt om welke vermoedelijke stoornis het gaat). Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door hem/haar vastgestelde stoornis. Niet alle zogenoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit een aanvullend pakket.
  • Eigen gegevens van de huisarts, inclusief AGBcode

Hoe hoog is het Eigen Risico in 2023?
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2023 een Eigen Risico van € 385,-.

Wat is de tijdsduur van een behandeling?
Landelijk is sinds 2022 het Zorg Prestatie Model ingevoerd. Ook praktijk Psy-Motion zal de kosten van uw behandeling binnen deze landelijke regels factureren. Dat betekend dat uw nota’s duidelijker zullen worden en krijgt u beter overzicht over op welke datum, hoe lang en bij wie u een consult hebt gehad.

Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar u een indruk hoe lang hij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven of beneden wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken.

Wenst u uw behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar?

Indien uw huisarts u niet kan of wil doorverwijzen (bijvoorbeeld omdat uw probleem niet voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose), maar u wel klachten ervaart, dan kunt u toch gewoon behandeling krijgen. Over deze behandeling kunt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgen.
Waarom zelf betalen:
* U heeft geen verwijsbriefje van uw arts gekregen.
* U wenst geen ‘stoornis’ als etiket opgeplakt te krijgen.
* Uw klacht voldoet niet aan de criteria van een vergoedbare diagnose.
* U wenst uw privacy optimaal te waarborgen en wilt niet dat uw zorgverzekeraar uw dossier kan controleren of op andere wijze informatie opeist over u en uw behandelproces.

Kosten indien u zelf betaalt: € 95,- per consult. Per consult is er 60 minuten contacttijd tussen u en uw psycholoog.

Begeleiding gegeven door sportpsycholoog
Begeleiding door een sportpsycholoog wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars niet vergoed. Het tarief is afhankelijk van een aantal aspecten zoals begeleiding voor individu, duo of teams en of de begeleiding plaatsvindt op de praktijk of op de locatie van de opdrachtgever. Het tarief zal in het kennismakingsgesprek besproken worden.

Verhindering en afzegging
Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch of per mail te worden afgezegd. Anders zal het tarief van de sessie (€85,-) in rekening worden gebracht, aangezien de tijd gereserveerd was. Te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels, FOS, CGT, Exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie, Mindfulness-MBSR
  Samenwerkingsverbanden

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden middels telefoon, email of aanmeldingsformulier
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more