Psy-Motion


Vergoeding vanaf 18 jaar

Het zorgstelsel is in 2014 veranderd! Er bestaat geen eerste- en tweedelijnszorg meer, maar er wordt gesproken over Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

De behandeling binnen mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Praktijk Psy-Motion heeft voor het jaar 2021 met alle  zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Verwijzing en vergoeding

Psy-Motion heeft een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten
In dat geval krijgt u uw behandeling volledig vergoed, minus het resterende deel van uw Eigen Risico.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding volgens de zorgverzekeringswet dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor GBGGZ
 • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek
 • In de verwijsbrief dient naast de normale gangbare gegevens te staan:
  • Dat het om de verwijzing naar de basis generalistische GGZ gaat (GBGGZ)
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis (de huisarts noemt om welke vermoedelijke stoornis het gaat). Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door hem/haar vastgestelde stoornis. Niet alle zogenoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit een aanvullend pakket.
  • Eigen gegevens van de huisarts, inclusief AGBcode

Hoe hoog is het Eigen Risico in 2021?
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2021 een Eigen Risico van € 385,-.

Zorgproducten

Als uit de intake blijkt dat aan de voorwaarden voor vergoede zorg wel wordt voldaan, zal een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal worden uitgevoerd binnen een van de 5 zorgproducten van de GBGGZ.

GBGGZ Kort: 2-4 consulten (maximaal 294 minuten)
GBGGZ Middel: 5-7 consulten (maximaal 495 minuten)
GBGGZ Intensief: 8-11 consulten (maximaal 750 minuten)
GBGGZ Transitie: 1-2 consulten (Onvolledig behandeltraject)

De volgende maximale tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden voor 2021:

Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal) € 522,13
Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal) € 885,01
Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal) € 1434,96
Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 consulten) € 228,04

De productkeuze hangt af van de behandeldoelen en de ernst van de problematiek en zal met je behandelaar worden besproken. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-5 stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij je verzekeraar gedeclareerd worden als ‘transitieprestatie’. Je kunt vervolgens besluiten voor eigen rekening behandeld te worden. Het particuliere tarief bedraagt per individuele sessie van 45 minuten €91,-.

De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast

Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ. In dit geval wordt alleen de beoordeling van de psycholoog vergoed. U kunt er dan uiteraard ook voor kiezen voor de behandeling bij de praktijk te blijven. Deze gesprekken worden dan echter niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wenst u uw behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar?

Indien uw huisarts u niet kan of wil doorverwijzen (bijvoorbeeld omdat uw probleem niet voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose), maar u wel klachten ervaart, dan kunt u toch gewoon behandeling krijgen. Over deze behandeling kunt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgen.
Waarom zelf betalen:
* U heeft geen verwijsbriefje van uw arts gekregen.
* U wenst geen ‘stoornis’ als etiket opgeplakt te krijgen.
* Uw klacht voldoet niet aan de criteria van een vergoedbare diagnose.
* U wenst uw privacy optimaal te waarborgen en wilt niet dat uw zorgverzekeraar uw dossier kan controleren of op andere wijze informatie opeist over u en uw behandelproces.

Kosten indien u zelf betaalt: € 91,- per consult. Per consult is er 45 minuten contacttijd tussen u en uw psycholoog.

Begeleiding gegeven door sportpsycholoog
Begeleiding door een sportpsycholoog wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars niet vergoed. Sportpsychologen zijn verplicht 21% BTW af te dragen over al hun diensten en producten. Dit is door de overheid ingevoerd op 1 januari 2013. Het tarief is afhankelijk van een aantal aspecten zoals begeleiding voor individu, duo of teams en of de begeleiding plaatsvindt op de praktijk of op de locatie van de opdrachtgever. Het tarief zal in het kennismakingsgesprek besproken worden.

Verhindering en afzegging
Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch of per mail te worden afgezegd. Anders zal het tarief van de sessie (€85,-) in rekening worden gebracht, aangezien de tijd gereserveerd was. Te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels (MOL), FOS
  CGT, exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie
  Mindfulness-MBSR

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden kan middels telefoon, mail of een aanmeldingsformulier.
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more