Psy-Motion


Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Praktijk Psy-Motion en de cliënt. Praktijk Psy-Motion heeft als handelsregisternummer 56500068. Behandeling bij Praktijk Psy-Motion vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden.

Inleiding

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is verdeeld in drie circuits. De eerstelijnszorg richt zich op de behandeling van lichte psychische klachten. De tweede lijn biedt langerdurende behandelingen voor complexere problematiek. De derde lijn bestaat uit supra regionale gespecialiseerde klinieken en dagbehandelingen. Het beleid van de overheid is erop gericht de opvang in de eerste lijn te stimuleren zodat cliënten minder kans lopen in tweede- of derdelijnszorg terecht te komen. Deze visie heeft een financiële achtergrond want hoe langer een behandeling duurt hoe meer geld het kost. Men verwacht ook dat eerstelijnszorg preventief werk. Mogelijk is zo langerdurend behandelen te voorkomen.

Verantwoordelijkheden, privacy, uitgifte van informatie en klachten

Gezondheidszorgpsycholoog BIG (gz-psycholoog)
De ‘gz-psycholoog’ is een generalist die algemeen inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De ‘gz-psycholoog’ is een zelfstandig behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de levenssfeer. De deskundigheid van de ‘gz-psycholoog’ blijkt in de toepassing van de psychologische kennis en vaardigheden die met name gericht is op de hoofdtaken diagnostiek en behandeling. Erkende ‘gz-psychologen’ staan geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (http://www.bigregister.nl/).

Verantwoordelijkheden cliënt
Geldige documenten
Met ingang van 01-06-2009 is Praktijk Psy-Motion c.q. de psycholoog wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat hij of zij in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs en een zorgpasje die overhandigd worden bij het eerste gesprek voor het maken van een kopie. Daarnaast om voor verzekering van de consulten in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief door de huisarts/specialist. Ook deze wordt door de cliënt overhandigd bij het eerste gesprek.

Verzekerde zorg
De cliënt dient van tevoren zelf na te gaan of hij of zij verzekerd is voor de aangeboden zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de polis die cliënt van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Tevens wordt verwezen naar de website van de betreffende zorgverzekeraar. Bij veranderingen in de zorgverzekering dient de cliënt de psycholoog zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Bereikbaarheid
De cliënt is er verantwoordelijk voor dat hij of zij goed bereikbaar is. Dat wil zeggen: Praktijk Psy-Motion is te allen tijde op de hoogte van het juiste adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Bij veranderingen van deze gegevens dient de cliënt de psycholoog hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Informatie verstrekking
Van de cliënt wordt verwacht dat hij / zij de psycholoog goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de psycholoog sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Privacy
Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. De dossiervorming vindt plaats conform de wettelijke eisen van de WGBO en beroepscodes. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een behandelaar de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Uw schriftelijke toestemming zal gevraagd worden voor overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt.

Het dossier is eigendom van Praktijk Psy-Motion en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Praktijk Psy-Motion mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten.

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht
Alles wat wordt besproken tussen u en de psycholoog is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Als eerstelijnspraktijk vindt Praktijk Psy-Motion samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met toestemming van de cliënt zal Praktijk Psy-Motion de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien de psycholoog informatie over de cliënt wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraagt de psycholoog ook altijd eerst toestemming van de cliënt.

Klachten
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode (zie www.psynip.nl)

Annuleren of verzetten van afspraken
Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Praktijk Psy-Motion via het telefoonnummer 06-52 86 45 54. Indien niemand aanwezig is dient u een boodschap achter te laten. In geval er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd is Praktijk Psy-Motion genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij afzeggingen op een termijn korter dan 24 uur zal, ongeacht de reden van afmelding, 85, -euro per drie kwartier gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Vakanties/feestdagen
Vakanties en feestdagen worden tijdig op de website vermeld. Tijdens afwezigheid of tijdens ziekte is geen waarnemingsregeling van kracht.

Verwijzing en vergoeding

Praktijk Psy-Motion heeft ervoor gekozen geen contract met zorgverzekeraars aan te gaan met als gevolg dat u als cliënt rechtstreeks aan Praktijk Psy-motion betaalt en dat u als cliënt vervolgens de nota zelf bij uw verzekeringsmaatschappij declareert. De tarieven staan op de website (www.psy-motion.com) vermeld en worden mondeling aan de cliënt gecommuniceerd, echter Praktijk Psy-Motion is gerechtigd om deze tarieven te verhogen en zal als zij daartoe besluit de cliënt hiervan tenminste 30 dagen voorafgaand aan zo´n wijziging informeren.

Sinds 2012 is er veel veranderd in de zorg: zo wordt de eigen bijdrage per zitting in de 1e lijn verhoogd naar € 20 en wordt het aantal vergoede zittingen in de 1e lijn teruggebracht naar 5. Informeer voorafgaand aan de aanmelding bij Praktijk Psy-Motion naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Tussentijds opzeggen overeenkomst

Praktijk Psy-Motion is gerechtigd de behandelovereenkomst tussentijds op te zeggen in de situatie als bedoeld in artikel 7 van onderstaand Betalingsvoorwaarden. Voorts is Praktijk Psy-Motion gerechtigd de behandelovereenkomst op te zeggen of de uitvoering op te schorten indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus jegens Praktijk Psy-Motion, haar medewerker(s), of andere cliënten gedraagt.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle nota´s voor onderzoek-, behandelings-, en begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Praktijk Psy-Motion en de cliënt.

Artikel 2
De door Praktijk Psy-Motion aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de nota te zijn betaald. De psycholoog kan de nota aan het einde van een consult overhandigen of naar eigen keuze aan cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger per e-mail of briefpost (laten) toezenden.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en is Praktijk Psy-Motion gerechtigd rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 4
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na dagtekening van de nota Praktijk Psy-Motion de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 5
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de dagtekening van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Praktijk Psy-Motion zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de in rekening gebrachte bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels, FOS, CGT, Exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie, Mindfulness-MBSR
  Samenwerkingsverbanden

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden middels telefoon, email of aanmeldingsformulier
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more